workhome

location icon Hà Tĩnh
workhome ra đời một thời gian hoạt động trong lỉnh vực Ai, chuyển giọng nói thành văn bản và ngược lại, dịch các thứ tiếng thành giọng đọc ngôn ngữ khác

Nhà tuyển dụng uy tín

exp 131 việc đang tuyển