Cần vài người phụ bán hàng tại cửa hàng

H&B store