Backend Developer (JavaScript, Node JS, TypeScript)

Địa chỉ làm việc: Tầng 3A, Anh Minh Tower, 56 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, District 1, Ho Chi Minh
Hết hạn ngày: 03/05/2024
ID: job371241

Backend Developer (JavaScript, Node JS, TypeScript)

Pascal Studio