Director of Events/Assistant Director of Events

Địa chỉ làm việc: Bai Bac , Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Hết hạn ngày: 30/05/2024
ID: job385552

Director of Events/Assistant Director of Events

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort