Tổ Trưởng Sản Xuất (Đi Ca)

Địa chỉ làm việc: Đường 09 A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa - Đồng Nai, Đồng Nai
Hết hạn ngày: 30/01/2018
ID: job3688

Keywords