Trưởng phòng Nhân sự - TCHC tại Vinh

Địa chỉ làm việc: 28 NguyễacSỹ Sách
Hết hạn ngày: 27/07/2018
ID: job12401

Trưởng phòng Nhân sự - TCHC tại Vinh

công ty cp thái thượng hoàng