[UHMG Thanh Hoá] FOOD & BEVERAGE ASSIST MANAGER/ TRỢ LÝ TRƯỞNG BỘ PHẬN ẨM THỰC

Địa chỉ làm việc: 34/11 Yên Thế, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hết hạn ngày: 30/03/2024
ID: job371627

[UHMG Thanh Hoá] FOOD & BEVERAGE ASSIST MANAGER/ TRỢ LÝ TRƯỞNG BỘ PHẬN ẨM THỰC

Tập đoàn Quản lý Khách sạn UHM