50+ câu nói truyền cảm hứng có thể thay đổi cuộc đời bạn

Mỗi khi đối diện với thách thức và khó khăn trong cuộc sống, những câu nói truyền cảm hứng sẽ trở thành nguồn động viên mạnh mẽ, thậm chí làm thay đổi cuộc đời bạn. Câu nói không chỉ là những dòng chữ đơn giản, mà còn chứa đựng sức mạnh tinh thần cùng khả năng thúc đẩy tinh thần mỗi người.

Mục lục

Trong bài viết này, cùng StudentJob khám phá và đào sâu những câu nói đầy ý nghĩa, truyền cảm hứng có thể thay đổi cuộc đời bạn. Chúng ta có thể áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày, từ việc định đoạt mục tiêu đến tìm cách vượt qua những khó khăn, tạo động lực cho bản thân, hay thậm chí là khích lệ những người xung quanh.

Những câu nói truyền cảm hứng cho một cuộc sống tốt hơn

Những câu nói truyền cảm hứng cho một cuộc sống tốt hơn

1. “To be rejected by someone doesn't mean you should also reject yourself or that you should think of yourself as a lesser person. It doesn't mean that nobody will ever love you anymore. Remember that only one person has rejected you at the moment, and it only hurt so much because to you, that person's opinion symbolized the opinion of the whole world, of God.” - Jocelyn Soriano

“Bị ai đó từ chối không có nghĩa là bạn cũng nên từ chối chính mình hoặc bạn nên nghĩ mình là người kém cỏi hơn. Điều đó không có nghĩa là sẽ không còn ai yêu bạn nữa. Hãy nhớ rằng chỉ có một người đã từ chối bạn vào lúc này, và điều đó chỉ khiến bạn tổn thương rất nhiều vì đối với bạn, ý kiến của người đó tượng trưng cho ý kiến của cả thế giới, của Chúa.” 

2. “Turn your obstacles into opportunities and your problems into possibilities.” - Roy T. Bennett

“Biến trở ngại thành cơ hội và biến vấn đề thành khả năng.”

3. “Always be fearless. Walk like lion, talk like pigeons, live like elephants and love like an infant child.” - Santosh Kalwar

“Hãy luôn can đảm. Đi như sư tử, nói như bồ câu, sống như voi và yêu như trẻ sơ sinh.”

4. “Discipline your mind to see the good in every situation and look on the best side of every event.” - Roy T. Bennett

“Kỷ luật tâm trí của bạn để nhìn thấy điều tốt đẹp trong mọi tình huống và nhìn vào mặt tốt nhất của mọi sự kiện.”

5. “Some beautiful paths can't be discovered without getting lost.” - Erol Ozan

“Một số con đường đẹp không thể được khám phá mà không bị lạc.”

6. “Changing your outside world cannot make you happy if you are an unhappy person. The real personal change can only happen from the inside out. If you firstly create the change within yourself, you can turn your life around.” - Roy T. Bennett

“Thay đổi thế giới bên ngoài không thể khiến bạn hạnh phúc nếu bạn là một người bất hạnh. Sự thay đổi cá nhân thực sự chỉ có thể xảy ra từ trong ra ngoài. Nếu trước tiên bạn tạo ra sự thay đổi bên trong mình, bạn có thể xoay chuyển cuộc sống của mình.”

7. “Don't wait for the right moment to start, start and make each moment right.” - Roy T. Bennett

“Đừng chờ đợi thời điểm thích hợp để bắt đầu, hãy bắt đầu và tận dụng từng khoảnh khắc.” 

8. “Be a lamp, or a lifeboat, or a ladder. Help someone's soul heal. Walk out of your house like a shepherd.” - Rumi

“Hãy là một ngọn đèn, một chiếc thuyền cứu sinh, hoặc một cái thang. Giúp tâm hồn ai đó được chữa lành. Hãy bước ra khỏi nhà như một người chăn cừu.”

9. “To care about your outward appearance is important, but what’s more important is to have a beautiful soul.” - Roy T. Bennett

“Quan tâm đến vẻ bề ngoài là quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là phải có một tâm hồn đẹp.” 

10. “Always believe in yourself and always stretch yourself beyond your limits. Your life is worth a lot more than you think because you are capable of accomplishing more than you know. You have more potential than you think, but you will never know your full potential unless you keep challenging yourself and pushing beyond your own self imposed limits.” - Roy T. Bennett

“Hãy luôn tin tưởng vào bản thân và luôn nỗ lực vượt qua giới hạn của mình. Cuộc sống của bạn đáng giá hơn rất nhiều so với những gì bạn nghĩ bởi vì bạn có khả năng đạt được nhiều thành tựu hơn những gì bạn biết. Bạn có nhiều tiềm năng hơn bạn nghĩ, nhưng bạn sẽ không bao giờ biết hết tiềm năng của mình trừ khi bạn tiếp tục thử thách bản thân và vượt qua giới hạn tự đặt ra cho mình.”

11. “To learn something new, you need to try new things and not be afraid to be wrong.” - Roy T. Bennett

“Để học được điều gì đó mới, bạn cần thử những điều mới và không sợ sai.”

12. “Dream your own dreams, achieve your own goals. Your journey is your own and unique.” - Roy T. Bennett

“Hãy mơ ước mơ của riêng bạn, đạt được mục tiêu của riêng bạn. Cuộc hành trình của bạn là của riêng bạn và là duy nhất.”

13. “Be with someone who inspires you and makes you be the best version of yourself.” - Roy T. Bennett

“Hãy ở bên người truyền cảm hứng cho bạn và khiến bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.” 

Những câu nói có thể thay đổi cách nghĩ của bạn

Những câu nói có thể thay đổi cách nghĩ của bạn

14. “How hurtful it can be to deny one's true self and live a life of lies just to appease others.” - June Ahern

“Thật đau đớn biết bao khi phủ nhận con người thật của mình và sống một cuộc đời dối trá chỉ để xoa dịu người khác.” 

15. “Don’t let others tell you what you can’t do. Don't let the limitations of others limit your vision. If you can remove your self-doubt and believe in yourself, you can achieve what you never thought possible.” - Roy T. Bennett

“Đừng để người khác nói với bạn những gì bạn không thể làm. Đừng để những hạn chế của người khác hạn chế tầm nhìn của bạn. Nếu bạn có thể loại bỏ sự nghi ngờ và tin tưởng vào bản thân, bạn có thể đạt được những gì bạn chưa từng nghĩ là có thể.”

16. “Never respond to an angry person with a fiery comeback, even if he deserves it...Don't allow his anger to become your anger.” - Bohdi Sanders

“Đừng bao giờ đáp lại một người đang tức giận bằng sự đáp trả nảy lửa, ngay cả khi anh ta xứng đáng bị như vậy…Đừng để sự tức giận của anh ta trở thành cơn giận của bạn.” 

17. “Growing up means learning what life is. When you're little, you have a set of ideals, standards, criteria, plans, outlooks, and you think that you have to sit around and wait for them to happen to you and then life will work. But life isn't like that, for anybody; you can't fall in love with a standard, you have to fall in love with a person. You can't live in a criteria, you have to live your life. You can't wait for your plans to materialize, because they may never materialize the way you think they will. You can't wait to watch your ideals and standards walk up to you, because you can't know what's yours until you have it. I always say, always take the first chance in case you never get a second one, but growing up takes that even one step further, growing up means that you have to hold on to what you have, when you have it, because what you have - that's yours - and all the ideals and criteria you have set in your head, those aren't yours, because those haven't happened to you.” - C. JoyBell C.

“Lớn lên có nghĩa là học được cuộc sống là gì. Khi còn nhỏ, bạn có một loạt lý tưởng, tiêu chuẩn, tiêu chí, kế hoạch, quan điểm và bạn nghĩ rằng mình phải ngồi chờ chúng xảy đến với mình và rồi cuộc sống sẽ vận hành. Nhưng cuộc sống không phải như vậy, đối với bất kỳ ai; Bạn không thể yêu một tiêu chuẩn, bạn phải yêu một người. Bạn không thể sống theo một tiêu chí nào đó, bạn phải sống cuộc sống của mình. Bạn không thể chờ đợi kế hoạch của mình thành hiện thực, bởi vì chúng có thể không bao giờ thành hiện thực theo cách bạn nghĩ. Bạn nóng lòng muốn chứng kiến những lý tưởng và tiêu chuẩn của mình tiến đến gần bạn, bởi vì bạn không thể biết đâu là của mình cho đến khi bạn có được nó. Tôi luôn nói, hãy luôn nắm bắt cơ hội đầu tiên trong trường hợp bạn không bao giờ có được cơ hội thứ hai, nhưng trưởng thành sẽ tiến thêm một bước nữa, trưởng thành có nghĩa là bạn phải giữ lấy những gì mình có, khi bạn có nó, bởi vì những gì bạn có - đó là của bạn - và tất cả những lý tưởng và tiêu chí bạn đặt ra trong đầu, chúng không phải của bạn, bởi vì những điều đó chưa từng xảy ra với bạn.”

18. “It takes sunshine and rain to make a rainbow. There would be no rainbows without sunshine and rain.” - Roy T. Bennett

“Phải có nắng và mưa mới tạo nên cầu vồng. Sẽ không có cầu vồng nếu không có nắng và mưa.”

19. “When one has a grateful heart, life is so beautiful.” - Roy T. Bennett

“Khi một người có trái tim biết ơn, cuộc sống thật tươi đẹp.”

20. “No human being, when you understand his desires, is worthless. No one's life is nothing. Even the most evil of men and women, if you understand their hearts, had some generous act that redeems them, at least a little, from their sins.” - Orson Scott Card

“Không có con người nào, khi bạn hiểu được mong muốn của mình, là vô giá trị. Không có cuộc sống của ai là không có gì. Ngay cả những người đàn ông và đàn bà xấu xa nhất, nếu bạn hiểu được tấm lòng của họ, cũng đã có một hành động quảng đại nào đó để cứu chuộc họ, ít nhất một chút, khỏi tội lỗi của họ.”

21. “The one who falls and gets up is stronger than the one who never tried. Do not fear failure but rather fear not trying.” - Roy T. Bennett

“Người vấp ngã rồi đứng dậy sẽ mạnh mẽ hơn người chưa bao giờ cố gắng. Đừng sợ thất bại mà hãy sợ không cố gắng.”

22. “Don’t wait for things to happen. Make them happen.” - Roy T. Bennett

“Đừng chờ đợi mọi chuyện xảy ra. Hãy khiến chúng xảy ra.”

23. “You don’t have to like someone, but you have to treat them as you wish to be treated.” - Roy T. Bennett

“Bạn không cần phải thích ai đó, nhưng bạn phải đối xử với họ theo cách bạn muốn được đối xử.”

24. “7 Effective ways to make others feel important

1. Use their name.

2. Express sincere gratitude.

3. Do more listening than talking.

4. Talk more about them than about you.

5. Be authentically interested.

6. Be sincere in your praise.

7. Show you care.” - Roy T. Bennett

“7 Cách hiệu quả để khiến người khác cảm thấy quan trọng

1. Sử dụng tên của họ.

2. Bày tỏ lòng biết ơn chân thành.

3. Lắng nghe nhiều hơn nói.

4. Nói nhiều về họ hơn là về bạn.

5. Hãy thực sự quan tâm.

6. Hãy chân thành khen ngợi.

7. Hãy thể hiện sự quan tâm của bạn.”

25. “It takes guts and humility to admit mistakes. Admitting we're wrong is courage, not weakness.” - Roy T. Bennett

“Phải có sự can đảm và khiêm tốn để thừa nhận sai lầm. Thừa nhận sai lầm là lòng can đảm chứ không phải sự yếu đuối.”

26. “Enjoy every step you take. If you're curious, there is always something new to be discovered in the backdrop of your daily life.” - Roy T. Bennett

“Hãy tận hưởng từng bước bạn thực hiện. Nếu bạn tò mò, luôn có điều gì đó mới mẻ được khám phá trong cuộc sống hàng ngày của bạn.”

27. “Just like there's always time for pain, there's always time for healing.” - Jennifer Brown

“Giống như luôn có thời gian cho nỗi đau, luôn có thời gian để chữa lành.” 

28. “You need to spend time crawling alone through shadows to truly appreciate what it is to stand in the sun.” - Shaun Hick

“Bạn cần dành thời gian bò một mình trong bóng tối để thực sự trân trọng cảm giác đứng dưới ánh mặt trời.”

29. “Give out what you most want to come back.” - Robin S. Sharma 

“Hãy cho đi những gì bạn muốn nhận lại nhất.” 

30. “Gratitude builds a bridge to abundance.” - Roy T. Bennett

“Lòng biết ơn bắc cầu dẫn đến sự thịnh vượng.” 

31. “You were born to stand out, stop trying to fit in.” - Roy T. Bennett

“Bạn sinh ra để nổi bật, đừng cố gắng hòa nhập nữa.”

32. “Everybody in the world is seeking happiness - and there is one sure way to find it. That is by controlling your thoughts. Happiness doesn't depend on outward conditions. It depends on inner conditions.” - Dale Carnegie

“Mọi người trên thế giới đều đang tìm kiếm hạnh phúc - và có một cách chắc chắn để tìm thấy nó. Đó là bằng cách kiểm soát suy nghĩ của bạn. Hạnh phúc không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài. Nó phụ thuộc vào điều kiện bên trong.”

33. “Do not let the roles you play in life make you forget who you are.” - Roy T. Bennett

“Đừng để những vai trò bạn đảm nhận trong cuộc sống khiến bạn quên mất mình là ai.”

34. “When you take control of your attitude, you take control of your life.” - Roy T. Bennett

“Khi bạn kiểm soát được thái độ của mình, bạn sẽ kiểm soát được cuộc sống của mình.” 

35. “Let go of something old that no longer serves you in order to make room for something new.” - Roy T. Bennett

“Hãy từ bỏ những thứ cũ không còn phù hợp với bạn để nhường chỗ cho những thứ mới.”

36. “You think you know someone. But mostly you just know what you want to know.” - Joe Hill

“Bạn nghĩ bạn biết ai đó. Nhưng phần lớn là bạn chỉ biết những gì bạn muốn biết.”

37. “Life is short. Focus on what really matters most. You have to change your priorities over time.” - Roy T. Bennett

“Cuộc sống rất ngắn ngủi. Tập trung vào những gì thực sự quan trọng nhất. Bạn phải thay đổi các ưu tiên của mình theo thời gian.”

38. “What other people think and say about you is none of your business. The most destructive thing you would ever do is to believe someone else's opinion of you. You have to stop letting other people's opinions control you.” - Roy T. Bennett

“Những gì người khác nghĩ và nói về bạn không phải việc của bạn. Điều có hại nhất mà bạn từng làm là tin vào ý kiến của người khác về bạn. Bạn phải ngừng để ý kiến của người khác kiểm soát bạn.”

39. “It doesn't matter how many people you meet in your life; you just need the real ones who accept you for who you are and help you become who you should be.” - Roy T. Bennett

“Không quan trọng bạn gặp bao nhiêu người trong đời; bạn chỉ cần những người thực sự chấp nhận con người thật của bạn và giúp bạn trở thành con người mà bạn nên trở thành.”

40. “Don’t be intimidated by other people’s opinions. Only mediocrity is sure of itself, so take risks and do what you really want to do.” - Paulo Coelho

“Đừng bị đe dọa bởi ý kiến của người khác. Chỉ có sự tầm thường mới chắc chắn về bản thân nó, vì vậy hãy chấp nhận rủi ro và làm những gì bạn thực sự muốn làm.” 

41. “Fear's useless. Either something bad happens or it doesn't: If it doesn't, you've wasted time being afraid, and if it does, you've wasted time that you could have spent sharpening your weapons.” - Sarah Rees Brennan

“Sợ hãi là vô ích. Hoặc điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra hoặc không: Nếu không, bạn đã lãng phí thời gian để sợ hãi, và nếu điều đó xảy ra, bạn đã lãng phí thời gian mà lẽ ra bạn có thể dành để mài giũa vũ khí của mình.”

42. “Fear robs you of your freedom to make the right choice in life that can bridge the gap between where you are and where you want to be. On the other side of fear, lies freedom. If you want to grow, you need to be brave and take risks. If you're not uncomfortable, you're not growing.” - Roy T. Bennett

“Nỗi sợ hãi cướp đi sự tự do của bạn để đưa ra lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống, điều có thể thu hẹp khoảng cách giữa vị trí hiện tại của bạn và vị trí bạn muốn. Bên kia nỗi sợ hãi là sự tự do. Nếu muốn phát triển, bạn cần phải dũng cảm và chấp nhận rủi ro. Nếu bạn không cảm thấy khó chịu, bạn sẽ không thể phát triển được.” 

43. “You know the saying: he who doesn't understand history is doomed to repeat it. And when it's repeated, the stakes are doubled.” - Pittacus Lore

“Bạn biết câu nói: ai không hiểu lịch sử sẽ phải lặp lại nó. Và khi nó được lặp lại, số tiền đặt cược sẽ tăng gấp đôi.”

44. “You were not born on earth to please anyone; you have to live life to express yourself, not to impress someone. Don't pretend to be someone you're not, and never lose yourself in search of other people's acceptance and approval.” - Roy T. Bennett

“Bạn sinh ra trên trái đất không phải để làm hài lòng bất cứ ai; bạn phải sống cuộc sống để thể hiện bản thân chứ không phải để gây ấn tượng với ai đó. Đừng giả vờ trở thành một ai đó không phải là bạn và đừng bao giờ đánh mất chính mình để tìm kiếm sự chấp nhận và chấp thuận của người khác.” 

45. “Associate yourself with people who think positively. You cannot surround yourself with negative people and expect positive outcomes.” - Roy T. Bennett

“Kết nối bản thân với những người suy nghĩ tích cực. Bạn không thể vây quanh mình với những người tiêu cực và mong đợi những kết quả tích cực.” 

Những câu nói về thăng trầm trong cuộc sống

Những câu nói về thăng trầm trong cuộc sống

46. “I don't think anyone ever gets over anything in life; they merely get used to it.” - Douglas Coupland

“Tôi không nghĩ có ai từng vượt qua được điều gì trong cuộc sống; họ chỉ đơn thuần là quen với nó thôi.”

47. “Most things are forgotten over time. Even the war itself, the life-and-death struggle people went through is now like something from the distant past. We’re so caught up in our everyday lives that events of the past are no longer in orbit around our minds. There are just too many things we have to think about everyday, too many new things we have to learn. But still, no matter how much time passes, no matter what takes place in the interim, there are some things we can never assign to oblivion, memories we can never rub away. They remain with us forever, like a touchstone.” - Haruki Murakami

“Hầu hết mọi thứ đều bị lãng quên theo thời gian. Ngay cả bản thân cuộc chiến, cuộc đấu tranh sinh tử mà con người đã trải qua giờ đây cũng giống như một điều gì đó từ quá khứ xa xôi. Chúng ta bị cuốn vào cuộc sống hàng ngày đến mức những sự kiện trong quá khứ không còn quay quanh tâm trí chúng ta nữa. Có quá nhiều điều chúng ta phải suy nghĩ hàng ngày, có quá nhiều điều mới chúng ta phải học. Tuy nhiên, dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù điều gì xảy ra trong thời gian đó, có một số điều chúng ta không bao giờ có thể gán vào quên lãng, những kỷ niệm mà chúng ta không bao giờ có thể xóa nhòa. Chúng ở lại với chúng ta mãi mãi, giống như một hòn đá thử vàng.”

48. “Never let hard lessons harden your heart; the hard lessons of life are meant to make you better, not bitter.” - Roy T. Bennett

“Đừng bao giờ để những bài học khó khăn làm cứng lòng bạn; những bài học khó khăn của cuộc sống nhằm giúp bạn tốt hơn chứ không phải cay đắng”. 

49. “I used to think the worst thing in life is to end up all alone. It's not. The worst thing in life is to end up with people who make you feel all alone.” - Robin Williams

“Tôi từng nghĩ điều tồi tệ nhất trong cuộc đời là kết thúc một mình. Không phải vậy. Điều tồi tệ nhất trong cuộc đời là kết thúc với những người khiến bạn cảm thấy cô đơn.”

50. “It is difficult to live in and enjoy the moment when you are thinking about the past or worrying about the future. You cannot change your past, but you can ruin the present by worrying about your future. Learn from the past, plan for the future. The more you live in and enjoy the present moment, the happier you will be.” - Roy T. Bennett

“Thật khó để sống và tận hưởng khoảnh khắc mà bạn đang nghĩ về quá khứ hoặc lo lắng về tương lai. Bạn không thể thay đổi quá khứ của mình, nhưng bạn có thể hủy hoại hiện tại bằng cách lo lắng về tương lai của mình. Học từ quá khứ, lập kế hoạch cho tương lai. Bạn càng sống và tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, bạn sẽ càng hạnh phúc hơn.” 

51. “Challenge and adversity are meant to help you know who you are. Storms hit your weakness, but unlock your true strength.” - Roy T. Bennett

“Thử thách và nghịch cảnh nhằm giúp bạn biết mình là ai. Bão tố đánh vào điểm yếu của bạn, nhưng mở ra sức mạnh thực sự của bạn.” 

52. “Most things break, including hearts. The lessons of life amount not to wisdom, but to scar tissue and callus.” - Wallace Stegner

“Hầu hết mọi thứ đều tan vỡ, kể cả trái tim. Những bài học cuộc sống không phải là sự khôn ngoan mà là những mô sẹo và vết chai.”

53. “Most important thing in life is learning how to fall.” - Jeannette Walls

“Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là học cách vấp ngã.”

54. “Life teaches us the right path is rarely the easy one.” - Roy T. Bennett

“Cuộc sống dạy chúng ta con đường đúng đắn hiếm khi là con đường dễ dàng.”

Kết luận

Những câu nói truyền cảm hứng có thể thay đổi cuộc đời đều dễ dàng lan tỏa sức mạnh tinh thần và động viên mỗi khi chúng ta cảm thấy bất lực hoặc mất định hướng.

Hy vọng rằng, những câu nói trên đã truyền cảm hứng và khích lệ bạn, giúp bạn tin vào khả năng của bản thân, định hướng cuộc đời theo hướng tích cực. Hãy nhớ rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, luôn có những lời động viên cùng sức mạnh tinh thần đến từ những câu nói hay để bạn vượt qua mọi thử thách và tiến bước vững chắc trên con đường của mình.

Bài viết liên quan

90+ Câu nói ngọt ngào nhân dịp Valentine cho người yêu
Trong bầu không khí ngọt ngào của ngày lễ tình nhân, hãy để những câu nói tràn đầy tình cảm và lãng mạn thắp lên ngọn lửa của tình yêu. Cùng gửi đến nửa kia những lời chúc ngọt ngào, kết nối trái tim hòa mình vào giai điệu tình yêu đong đầy, và để mỗi dòng chữ như là những cánh hoa, thể hiện tình cảm sâu sắc của chúng ta.
40+ Câu nói ý nghĩa về nhân cách sống và giá trị con người
Nhân cách sống của mỗi người không chỉ là cách thể hiện cá tính bản thân mà còn là biểu hiện của những giá trị tinh thần, phẩm chất riêng biệt. Người ta thường nói rằng "Đôi khi, giá trị của chúng ta không phản ánh qua những thành công hay tài sản mà chính là những cử chỉ nhân từ cùng lòng tử tế." Vì vậy, tư duy cởi mở, lòng nhân ái và sự độ lượng chính là yếu tố quan trọng tạo nên nhân cách sống đẹp đẽ.
70+ Câu nói về tình bạn, tri kỷ đầy ấm áp, ý nghĩa sâu sắc
Bạn bè luôn luôn là người mà bạn có thể tin tưởng để giãi bày tâm sự. Họ có thể là những người không bao giờ thất bại trong việc làm bạn cười và là người đầu tiên bạn nghĩ đến mỗi khi bản thân cần lời khuyên. Trong mọi trường hợp, những mối quan hệ với bạn bè thực sự xứng đáng được chúng ta ca ngợi, tôn vinh. Dù sự bận rộn đến từ cuộc sống đôi khi có thể cản trở bạn, nhưng luôn có những thời điểm tốt để cho bạn bè của chúng ta biết chúng ta yêu quý, đánh giá cao họ đến mức nào.