40+ Câu nói xoa dịu, an ủi tâm hồn nhẹ nhàng, sâu lắng

Đôi khi, chúng ta phải đối mặt với những thách thức và biến cố khó khăn đến không ngờ. Trong khoảnh khắc kéo tụt cảm xúc xuống, tất cả những gì mà chúng ta cần là vài câu nói an ủi nhẹ nhàng chữa lành những vết thương.

Mục lục

Trong bài viết này, StudentJob đem đến cho bạn những câu nói xoa dịu, an ủi tâm hồn, những lời nhắn nhủ từ biết bao người có trái tim thông cảm và ấm áp. Quan trọng hơn, những dòng chữ cảm động này sẽ là người đồng hành cùng bạn vượt qua những thời điểm khó khăn trong cuộc sống.

Những câu nói an ủi, xoa dịu tâm hồn của bạn

Những câu nói an ủi, xoa dịu tâm hồn

1. “Pain is a pesky part of being human, I've learned it feels like a stab wound to the heart, something I wish we could all do without, in our lives here. Pain is a sudden hurt that can't be escaped. But then I have also learned that because of pain, I can feel the beauty, tenderness, and freedom of healing. Pain feels like a fast stab wound to the heart. But then healing feels like the wind against your face when you are spreading your wings and flying through the air! We may not have wings growing out of our backs, but healing is the closest thing that will give us that wind against our faces.” - C. JoyBell C.

“Nỗi đau là một phần khó chịu của đời người, tôi đã học được rằng nỗi đau giống như một vết đâm vào tim, điều mà tôi ước tất cả chúng ta sẽ không phải chịu đựng trong cuộc sống nơi đây. Nỗi đau đến bất chợt không thể trốn thoát. Nhưng rồi tôi cũng học được rằng nhờ nỗi đau, tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp, sự dịu dàng và tự do chữa lành. Cảm giác đau đớn như một vết đâm nhanh vào tim. Nhưng sau đó quá trình chữa lành giống như cơn gió thổi vào mặt bạn khi bạn dang rộng đôi cánh và bay trong không trung! Chúng ta có thể không có đôi cánh mọc ra từ sau lưng, nhưng sự chữa lành là điều gần gũi nhất sẽ mang lại cho chúng ta cơn gió thổi vào mặt mình.”

2. “Think of all the beauty still left around you and be happy.” - Anne Frank

“Hãy nghĩ về tất cả những vẻ đẹp còn sót lại xung quanh bạn và hãy hạnh phúc.”

3. “To be rejected by someone doesn't mean you should also reject yourself or that you should think of yourself as a lesser person. It doesn't mean that nobody will ever love you anymore. Remember that only one person has rejected you at the moment, and it only hurt so much because to you, that person's opinion symbolized the opinion of the whole world.” - Jocelyn Soriano

“Bị ai đó từ chối không có nghĩa là bạn cũng nên từ chối chính mình hoặc nghĩ rằng mình là người kém cỏi. Việc đó không có nghĩa là sẽ không còn ai yêu bạn nữa. Hãy nhớ rằng chỉ có một người đã từ chối bạn vào lúc này, họ chỉ khiến bạn tổn thương rất nhiều vì đối với bạn, ý kiến của người đó tượng trưng cho ý kiến của cả thế giới.”

4. “Just like there's always time for pain, there's always time for healing.” - Jennifer Brown

“Giống như luôn có thời gian cho nỗi đau, chúng ta luôn có thời gian để chữa lành.”

5. “And so I wait. I wait for time to heal the pain and raise me to me feet once again - so that I can start a new path, my own path, the one that will make me whole again.”Jack Canfield

“Và thế là tôi chờ đợi. Tôi chờ thời gian chữa lành nỗi đau và đứng dậy một lần nữa - để tôi có thể bắt đầu một con đường mới, con đường của riêng mình, con đường sẽ khiến tôi trở lại trọn vẹn.”

6. “Some people see scars, and it is wounding they remember. To me they are proof of the fact that there is healing.” - Linda Hogan

“Một số người nhìn thấy những vết sẹo và họ nhớ lại vết thương đó. Đối với tôi, chúng là bằng chứng cho thấy có sự chữa lành.”

7. "You can run away from yourself so often, and so much, just because the broken pieces of you cut your feet too deeply if you stay around for too long. But then what if someone were to come along and pick up those pieces for you? Then you wouldn't have to run away from yourself anymore. You could stop running. If someone sees you as something worth staying with— maybe you'll stay with yourself, too.” - C. JoyBell C.

“Bạn có thể thường xuyên chạy trốn khỏi chính mình, và rất nhiều lần, những mảnh vỡ đã cắt vào chân quá sâu nếu bạn ở lại quá lâu. Nhưng nếu có ai đó đến và nhặt những mảnh đó cho bạn thì sao? Khi đó bạn sẽ không phải chạy trốn khỏi chính mình nữa. Bạn có thể ngừng chạy. Nếu ai đó coi bạn là người đáng để ở lại thì có thể chính bạn cũng sẽ ở lại bên chính mình.”

8. “I can do this… I can start over. I can save my own life and I’m never going to be alone as long as I have stars to wish on and people to still love.” - Jennifer Elisabeth

“Tôi có thể làm điều này… Tôi có thể bắt đầu lại. Tôi có thể cứu lấy cuộc sống của chính mình và tôi sẽ không bao giờ cô đơn miễn là tôi còn có những ngôi sao để ước và còn mọi người để yêu thương.”

9. “We are all damaged. We have all been hurt. We have all had to learn painful lessons. We are all recovering from some mistake, loss, betrayal, abuse, injustice or misfortune. All of life is a process of recovery that never ends. We each must find ways to accept and move through the pain and to pick ourselves back up. For each pang of grief, depression, doubt or despair there is an inverse toward renewal coming to you in time. Each tragedy is an announcement that some good will indeed come in time. Be patient with yourself.” - Bryant McGill

“Tất cả chúng ta đều đã bị hư hại. Tất cả chúng ta đều đã bị tổn thương. Tất cả chúng ta đều phải học những bài học đau đớn. Tất cả chúng ta đều đang hồi phục sau những sai lầm, mất mát, phản bội, lạm dụng, bất công hoặc bất hạnh. Cả cuộc đời là một quá trình hồi phục không bao giờ kết thúc. Mỗi chúng ta phải tìm cách chấp nhận và vượt qua nỗi đau cũng như vực dậy bản thân. Đối với mỗi nỗi đau buồn, trầm cảm, nghi ngờ hoặc tuyệt vọng, luôn có một điều ngược lại, sự đổi mới sẽ đến với bạn đúng lúc. Mỗi bi kịch là một thông báo rằng điều tốt đẹp nào đó sẽ thực sự đến đúng lúc. Hãy kiên nhẫn với chính mình.”

10. “Time heals all wounds.” - Stephen King

"Thời gian chữa lành mọi vết thương."

11. “Imperfection is simply not a good enough excuse to have someone keep hurting you just because they feel like it.” - Pandora Poikilos

“Sự không hoàn hảo đơn giản không phải là một lý do đủ tốt để khiến ai đó tiếp tục làm tổn thương bạn chỉ vì họ cảm thấy như vậy.”

12. “Healing may not be so much about getting better, as about letting go of everything that isn’t you - all of the expectations, all of the beliefs - and becoming who you are.” - Rachel Naomi Remen

“Chữa lành có thể không phải là trở nên tốt hơn mà là từ bỏ mọi thứ không phải là bạn - tất cả những kỳ vọng, tất cả niềm tin - và trở thành con người thực sự của bạn.”

13. “We heal up through being loved, and through loving others. We don't heal by forming a secret society of one - by assessing about the only other 'one' we might admit, and being doomed to disappointment.” - Jeanette Winterson

“Chúng ta được chữa lành nhờ được yêu thương và yêu thương người khác. Chúng ta không hàn gắn vết thương bằng cách thành lập một hội kín gồm một người - bằng cách đánh giá về 'người' duy nhất khác mà chúng ta có thể thừa nhận, và rồi phải chịu thất vọng.”

Những câu nói bình yên chạm đến trái tim

Những câu nói bình yên chạm đến trái tim

14. “What happens when people open their hearts?"

"They get better.” - Haruki Murakami

“Điều gì xảy ra khi con người mở rộng trái tim mình?”

“Họ trở nên tốt hơn.”

15. “The sun shall always rise upon a new day and there shall always be a rose garden within me. Yes, there is a part of me that is broken, but my broken soil gives way to my wild roses.” - C. JoyBell C.

“Mặt trời sẽ luôn mọc vào một ngày mới và sẽ luôn có một vườn hồng trong tôi. Có một phần trong tôi đã tan vỡ, nhưng mảnh đất vụn vỡ của tôi đã nhường chỗ cho những bông hồng dại của tôi.”

16. “If the light in our hearts can brighten up the darkness in the mindset of our neighbors, we liberate them from a prison of distrust and prejudice. The healing glow unshackles the frozen atoms of their minds.” - Erik Pevernagie

“Nếu ánh sáng trong trái tim chúng ta có thể soi sáng bóng tối trong suy nghĩ của những người xung quanh, thì chúng ta sẽ giải phóng họ khỏi nhà tù của sự ngờ vực và thành kiến. Ánh sáng chữa lành tháo gỡ những nguyên tử đóng băng trong tâm trí họ.”

17. “The more you are able to forgive then the more you are able to love.” - Stephen Richards

“Bạn càng có khả năng tha thứ thì bạn càng có thể yêu thương nhiều hơn.”

18. “What if you could pick one day of your life, and everything would stop changing, every day would be similar and comparable to that one day, you'd always have the same people with you? If you could do that, would you do it? Would you pick that day and make that choice? We crave for things to stop changing, we wish that things would never change. But if we got what we wanted, there are so many things that are better, that we would never, ever know about. Sure, things would stay the same as that one wonderful day, but then there would be nothing else out there, ever. So can you remember the very first day when everything really did begin to change? Is there a thing that can remind you? Mine is a blue rose, and that's when everything began to change because that's the day I began to believe in things I never believed in before; the day I found three blue roses. Think about your first day of change, can you remember all the new heights you've soared since that day? All the new people? All the better things and times? Would you throw all of that time away? I wouldn't. Instead, I want to finally accept all the things that I couldn't change, which led to me being right here, right now. Maybe we all carry around inside us one day we wish we could keep forever, something we wished never did change. It's time to let go of that day, and soar.” - C. JoyBell C.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể chọn một ngày trong cuộc đời mình để mỗi ngày đều giống nhau, mọi thứ sẽ ngừng thay đổi, và bạn luôn có những người giống nhau bên mình? Nếu bạn có thể được làm điều đó, bạn có làm không? Bạn có chọn một ngày và đưa ra lựa chọn đó không? Chúng ta khao khát mọi thứ ngừng thay đổi, chúng ta ước rằng mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng nếu chúng ta đạt được điều mình muốn, thì có rất nhiều điều tốt hơn mà chúng ta sẽ không bao giờ biết đến. Chắc chắn, mọi thứ sẽ vẫn như một ngày tuyệt vời đó, nhưng sau đó sẽ không còn gì khác ngoài nó nữa. Vậy bạn có nhớ ngày đầu tiên khi mọi thứ thực sự bắt đầu thay đổi không? Có điều gì nhắc nhở bạn về chúng không? Đối với tôi đó là một bông hồng xanh, mọi thứ bắt đầu thay đổi vì đó là ngày tôi bắt đầu tin vào những điều trước đây tôi chưa bao giờ tin, đó là ngày tôi có thể tìm thấy ba bông hồng xanh. Hãy nghĩ về ngày đầu tiên thay đổi bạn, bạn có thể nhớ tất cả những cảm xúc mới mà bạn đã đạt được kể từ ngày đó không? Tất cả những người mới? Tất cả những điều tốt đẹp và cả thời gian? Liệu bạn có muốn vứt bỏ tất cả khoảng thời gian đó không? Tôi sẽ không làm vậy. Thay vào đó, cuối cùng tôi chấp nhận tất cả những điều mà tôi không thể thay đổi, những điều dẫn tôi đến nơi đây, ngay lúc này đây. Có lẽ tất cả chúng ta đều mang trong mình một ngày nào đó và ước mình có thể giữ nó mãi mãi, chúng ta ước không bao giờ thay đổi. Đã đến lúc phải buông bỏ ngày đó và bay lên.”

19. “A healer's power stems not from any special ability, but from maintaining the courage and awareness to embody and express the universal healing power that every human being naturally possesses.” - Eric Micha'el Leventhal

“Những người nhạy cảm cảm nhận sâu sắc đến mức họ thường phải rút lui khỏi thế giới, đào sâu vào bên dưới những lớp đau đớn để tìm thấy niềm tin và lòng dũng cảm của mình.”

20. “Some memories never heal. Rather than fading with the passage of time, those memories become the only things that are left behind when all else is abraded. The world darkens, like electric bulbs going out one by one.” - Han Kang

“Có những ký ức không bao giờ lành lại được. Thay vì phai nhạt theo thời gian, những ký ức đó trở thành thứ duy nhất bị bỏ lại khi tất cả những thứ khác bị mài mòn. Thế giới tối sầm lại, giống như những bóng đèn điện lần lượt tắt.”

21. “White is associated with purity because the entire spectrum is functioning in unity. White is a healing color. White is appropriate for weddings because the unity of male and female symbolizes the unity of allness.” ― Tae Yun Kim

“Màu trắng gắn liền với sự tinh khiết vì toàn bộ quang phổ hoạt động thống nhất. Màu trắng là màu chữa bệnh. Màu trắng thích hợp cho đám cưới vì sự thống nhất giữa nam và nữ, nó tượng trưng cho sự thống nhất của tất cả.”

Những câu nói cải thiện tâm trạng cho những ngày tồi tệ

Những câu nói cải thiện tâm trạng

22. “There are always flowers for those who want to see them.” - Henri Matisse

“Luôn có hoa cho những ai muốn ngắm chúng.”

23. “You may not control all the events that happen to you, but you can decide not to be reduced by them.” - Maya Angelou

“Bạn có thể không kiểm soát được tất cả các sự việc xảy ra với mình, nhưng bạn có thể quyết định không để chúng ảnh hưởng đến mình.”

24. “Happiness is a way of travel – not a destination.” - Roy M. Goodman

“Hạnh phúc là một con đường - không phải là một điểm đến.”

25. “It is important for people to know that no matter what lies in their past, they can overcome the dark side and press on to a brighter world.” - Dave Pelzer

“Điều quan trọng là mọi người phải biết rằng dù quá khứ của họ có ra sao đi chăng nữa, họ vẫn có thể vượt qua bóng tối và tiến tới một thế giới tươi sáng hơn.”

26. “Empaths did not come into this world to be victims, we came to be warriors. Be brave. Stay strong. We need all hands on deck.” - Anthon St. Maarten

“Những người đồng cảm không đến thế giới này để trở thành nạn nhân, chúng tôi đến để trở thành những chiến binh. Hãy dũng cảm. Mạnh mẽ lên. Chúng tôi cần tất cả mọi người chung tay.”

27. “Even when muddy your wings sparkle bright wonders that heal broken worlds.” - Aberjhani

“Ngay cả khi có bùn, đôi cánh của bạn vẫn lấp lánh những điều kỳ diệu có thể chữa lành những thế giới tan vỡ.”

28. “Every time you mistreat someone, you reveal the part of you that lacks love and needs to heal.” - Kemi Sogunle

“Mỗi khi bạn ngược đãi ai đó, bạn sẽ bộc lộ phần thiếu tình yêu thương và cần được chữa lành.”

29. “It’s important to make sure that we’re talking with each other in a way that heals, not in a way that wounds.” - Barack Obama

“Điều quan trọng là đảm bảo rằng chúng ta nói chuyện với nhau theo cách chữa lành chứ không phải theo cách gây tổn thương.”

30. “When you notice someone does something toxic the first time, don't wait for the second time before you address it or cut them off.

Many survivors are used to the "wait and see" tactic which only leaves them vulnerable to a second attack. As your boundaries get stronger, the wait time gets shorter. You never have justify your intuition.” - Shahida Arabi

“Khi bạn nhận thấy ai đó làm điều có dấu hiệu độc hại vào lần đầu tiên, đừng đợi đến lần thứ hai rồi mới giải quyết hoặc cắt đứt quan hệ với họ.

Nhiều người đã quen với cách giải quyết "cứ chờ xem", điều này chỉ khiến cho họ dễ bị tổn thương vào lần thứ hai. Khi ranh giới của bạn mạnh mẽ hơn, thời gian chờ đợi sẽ ngắn hơn. Bạn chưa bao giờ cần biện minh cho trực giác của mình.”

31. “Everybody’s damaged. It’s just a question of how badly, and whether you’re healing or still bleeding.” - Angela N. Blount

“Mọi người đều bị tổn thương. Vấn đề chỉ là mức độ nghiêm trọng như thế nào và liệu bạn đang chữa lành hay vẫn đang chảy máu.”

32. “Given enough time and distance, the heart will always heal.” - Laura Fitzgerald

“Nếu có đủ thời gian và khoảng cách, trái tim sẽ luôn lành lại.”

33. “Many survivors insist they’re not courageous: ‘If I were courageous I would have stopped the abuse.’ ‘If I were courageous, I wouldn't be scared’... Most of us have it mixed up. You don’t start with courage and then face fear. You become courageous because you face your fear.” - Laura Davis

“Nhiều nạn nhân khẳng định họ không can đảm: ‘Nếu tôi can đảm, tôi đã chấm dứt việc lạm dụng.’ ‘Nếu tôi can đảm, tôi sẽ không sợ hãi’... Hầu hết chúng ta đều nhầm lẫn điều đó. Bạn không bắt đầu với lòng can đảm và sau đó đối mặt với nỗi sợ hãi. Bạn trở nên can đảm vì bạn đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình.”

34. “I show my scars so that others know they can heal.” - Rhachelle Nicol'

“Tôi khoe những vết sẹo của mình để người khác biết rằng chúng có thể lành lại.”

35. “Your joy is your sorrow unmasked. And the selfsame well from which your laughter rises was oftentimes filled with your tears. And how else can it be?

The deeper that sorrow carves into your being, the more joy you can contain.

When you are joyous, look deep into your heart and you shall find it is only that which has given you sorrow that is giving you joy.

When you are sorrowful look again in your heart, and you shall see that in truth you are weeping for that which has been your delight.” - Kahlil Gibran

“Niềm vui của bạn thực ra là nỗi buồn được bộc lộ. Và cũng chính cái giếng nơi tiếng cười vang lên đôi khi lại chứa đầy nước mắt của bạn. Làm thế nào nó có thể khác được?

Nỗi buồn càng khắc sâu vào con người bạn thì bạn càng chứa đựng được nhiều niềm vui.

Khi bạn vui vẻ, hãy nhìn sâu vào trái tim mình và bạn sẽ thấy chỉ có điều từng mang lại cho bạn nỗi buồn mới mang lại cho bạn niềm vui.

Khi bạn đau buồn, hãy nhìn lại trái tim mình và bạn sẽ thấy rằng sự thật là bạn đang khóc cho điều từng là niềm vui của bạn.”

36. “We are all a little schizophrenic. Each of us has three different people living inside us every day—who you were, who you are and who you will become. The road to sanity is to recognize those identities, in order to know who you are today.” - Shannon L. Alder

“Tất cả chúng ta đều hơi bị tâm thần phân liệt. Mỗi chúng ta đều có ba con người khác nhau sống bên trong mình mỗi ngày – bạn đã là ai, bạn đang là ai và bạn sẽ trở thành ai. Con đường đi đến sự tỉnh táo là nhận ra những danh tính đó, để biết hôm nay bạn là ai.”

37. “What drains your spirit drains your body. What fuels your spirit fuels your body.” - Carolyn Myss

“Điều gì làm cạn kiệt tinh thần của bạn cũng làm cạn kiệt cơ thể bạn. Điều gì tiếp sức cho tinh thần của bạn sẽ tiếp sức cho cơ thể bạn.”

38. “But no matter how much evil I see, I think it’s important for everyone to understand that there is much more light than darkness.” - Robert Uttaro

“Nhưng dù tôi có cảm thấy ác độc đến đâu, tôi nghĩ điều quan trọng là mọi người phải hiểu rằng có nhiều ánh sáng hơn bóng tối.”

39. “Imagine all of the past versions of yourself, standing right in front of you. They are all smiling, looking back at you. They are so proud of you.” - Florence Given

“Hãy tưởng tượng tất cả phiên bản trước đây của chính bạn, đang đứng ngay trước mặt bạn. Tất cả họ đều mỉm cười, nhìn lại bạn. Họ rất tự hào về bạn.”

40. “Emotional pain cannot kill you, but running from it can. Allow. Embrace. Let yourself feel. Let yourself heal.” - Vironika Tugaleva

“Nỗi đau tinh thần không thể giết chết bạn, nhưng chạy trốn khỏi nó thì có thể. Hãy cho phép. Hãy ôm. Hãy để bản thân cảm nhận. Hãy để bản thân được chữa lành.”

Kết luận

Những câu nói xoa dịu, an ủi tâm hồn sẽ là điểm tựa, là nguồn động viên cho bản thân mỗi chúng ta. Hãy để những dòng chữ ý nghĩa kia làm dịu đi nỗi lo âu, làm ấm lòng bản thân trong những thời điểm khó khăn. Điều quan trọng là niềm tin rằng mỗi ngày mới là một cơ hội để bắt đầu lại, và bất cứ thách thức nào cũng có thể vượt qua khi ta có tình yêu và sự hỗ trợ từ những người xung quanh.

Bài viết liên quan

90+ Câu nói ngọt ngào nhân dịp Valentine cho người yêu
Trong bầu không khí ngọt ngào của ngày lễ tình nhân, hãy để những câu nói tràn đầy tình cảm và lãng mạn thắp lên ngọn lửa của tình yêu. Cùng gửi đến nửa kia những lời chúc ngọt ngào, kết nối trái tim hòa mình vào giai điệu tình yêu đong đầy, và để mỗi dòng chữ như là những cánh hoa, thể hiện tình cảm sâu sắc của chúng ta.
40+ Câu nói ý nghĩa về nhân cách sống và giá trị con người
Nhân cách sống của mỗi người không chỉ là cách thể hiện cá tính bản thân mà còn là biểu hiện của những giá trị tinh thần, phẩm chất riêng biệt. Người ta thường nói rằng "Đôi khi, giá trị của chúng ta không phản ánh qua những thành công hay tài sản mà chính là những cử chỉ nhân từ cùng lòng tử tế." Vì vậy, tư duy cởi mở, lòng nhân ái và sự độ lượng chính là yếu tố quan trọng tạo nên nhân cách sống đẹp đẽ.
70+ Câu nói về tình bạn, tri kỷ đầy ấm áp, ý nghĩa sâu sắc
Bạn bè luôn luôn là người mà bạn có thể tin tưởng để giãi bày tâm sự. Họ có thể là những người không bao giờ thất bại trong việc làm bạn cười và là người đầu tiên bạn nghĩ đến mỗi khi bản thân cần lời khuyên. Trong mọi trường hợp, những mối quan hệ với bạn bè thực sự xứng đáng được chúng ta ca ngợi, tôn vinh. Dù sự bận rộn đến từ cuộc sống đôi khi có thể cản trở bạn, nhưng luôn có những thời điểm tốt để cho bạn bè của chúng ta biết chúng ta yêu quý, đánh giá cao họ đến mức nào.