60+ câu nói triết lý giúp phát triển bản thân đầy ý nghĩa

Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp phải những thách thức khó vượt qua, gây ra cảm xúc mệt mỏi, chán nản để đưa ra các quyết định khó khăn. Đối mặt với những khoảnh khắc như vậy, các câu nói triết lý từ người thành công có thể trở thành nguồn động viên, cảm hứng, dẫn dắt chúng ta trên con đường phát triển bản thân và tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.

Mục lục

Trong bài viết này, hãy cùng StudentJob khám phá những câu nói triết lý giúp phát triển bản thân, những câu nói này mang tính trải nghiệm có thể làm thay đổi cách nhìn của chúng ta về thế giới và chính bản thân bạn!

Những câu nói truyền cảm hứng khích lệ tinh thần

Những câu nói truyền cảm hứng khích lệ tinh thần

1. “To suffer without complaint is the only lesson we have to learn in this life” - Vincent Willem van Gogh

“Đau khổ mà không phàn nàn là bài học duy nhất chúng ta phải học trong cuộc đời này”

2. “No matter how much experience you have, there’s always something new you can learn and room for improvement.” - Roy T. Bennett

“Cho dù bạn có bao nhiêu kinh nghiệm thì vẫn luôn có điều gì đó mới mà bạn có thể học hỏi và có thể cải thiện.”

3. “Change course, but don’t give up.” - Roy T. Bennett

“Hãy thay đổi hướng đi nhưng đừng bỏ cuộc.” 

4. “Never apologize for how you feel. No one can control how they feel. The sun doesn’t apologize for being the sun. The rain doesn’t say sorry for falling. Feelings just are.” - Iain S. Thomas

“Đừng bao giờ xin lỗi vì cảm giác của bạn. Không ai có thể kiểm soát được cảm giác của họ. Mặt trời không xin lỗi vì đã là mặt trời. Mưa không nói xin lỗi vì đã rơi. Cảm xúc chỉ là vậy thôi.” 

5. “Be where you are, stop over-thinking, and focus on what you are doing.” - Roy T. Bennett

“Hãy ở nơi bạn đang ở, ngừng suy nghĩ quá nhiều và tập trung vào những gì bạn đang làm.” 

6. “To overcome fear is the quickest way to gain your self-confidence.” - Roy T. Bennett

“Vượt qua nỗi sợ hãi là cách nhanh nhất để bạn có được sự tự tin.” 

7. “When I was a little girl, everything in the world fell into either of these two categories: wrong or right. Black or white. Now that I am an adult, I have put childish things aside and now I know that some things fall into wrong and some things fall into right. Some things are categorized as black and some things are categorized as white. But most things in the world aren't either! Most things in the world aren't black, aren't white, aren't wrong, aren't right, but most of everything is just different. And now I know that there's nothing wrong with different, and that we can let things be different, we don't have to try and make them black or white, we can just let them be grey.” - C. JoyBell C.

“Khi tôi còn là một cô bé, mọi thứ trên đời đều thuộc một trong hai loại: sai hoặc đúng. Màu đen hoặc màu trắng. Bây giờ tôi đã trưởng thành, tôi đã bỏ những chuyện trẻ con sang một bên và bây giờ tôi biết rằng có những điều sai trái, có những điều đúng đắn. Một số thứ được phân loại là màu đen và một số thứ được phân loại là màu trắng. Nhưng hầu hết mọi thứ trên thế giới đều không như vậy! Hầu hết mọi thứ trên thế giới đều không đen, không trắng, không sai, không đúng, nhưng hầu hết mọi thứ đều khác nhau. Và bây giờ tôi biết rằng không có gì sai với sự khác biệt, và chúng ta có thể để mọi thứ khác đi, chúng ta không cần phải cố gắng biến chúng thành màu đen hoặc trắng, chúng ta chỉ cần để chúng có màu xám.” 

8. “Sometimes people come into your life to show you what is right and what is wrong, to show you who you can be, to teach you to love yourself, to make you feel better for a little while, or to just be someone to walk with at night and spill your life to. Not everyone is going to stay forever, and we still have to keep on going and thank them for what they’ve given us.” - Emery Allen

“Đôi khi có người bước vào cuộc đời bạn để cho bạn thấy điều gì đúng và điều gì sai, để cho bạn thấy bạn có thể trở thành ai, dạy bạn cách yêu bản thân, khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn trong chốc lát hoặc chỉ là một người đến để rời đi vào ban đêm mà lại tràn ngập cuộc sống của bạn. Không phải ai cũng sẽ ở lại mãi mãi, và chúng ta vẫn phải tiếp tục bước tiếp và cảm ơn họ vì những gì họ đã ban tặng cho chúng ta.”

9. “Wisdom is the reward for surviving our own stupidity.” - Brian Rathbone

“Sự khôn ngoan là phần thưởng cho việc sống sót sau sự ngu ngốc của chính chúng ta.” 

10. “What helps you persevere is your resilience and commitment.” - Roy T. Bennett

“Điều giúp bạn kiên trì chính là khả năng phục hồi và sự cam kết của bạn.” 

11. “Instead of worrying about what could go wrong, change your thoughts to what could go right. When you change the negative thought into a positive one, it eliminates the negative one.” - Roy T. Bennett

“Thay vì lo lắng về những gì có thể sai, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn về những gì có thể đúng. Khi bạn thay đổi suy nghĩ tiêu cực thành tích cực, nó sẽ loại bỏ suy nghĩ tiêu cực.” 

12. “Change the changeable, accept the unchangeable, and remove yourself from the unacceptable.” - Denis Waitley

“Hãy thay đổi những điều có thể thay đổi, chấp nhận những điều không thể thay đổi và loại bỏ bản thân khỏi những điều không thể chấp nhận được”. 

13. “There is strange comfort in knowing that no matter what happens today, the Sun will rise again tomorrow.” - Aaron Lauritsen

“Có một sự thoải mái kỳ lạ khi biết rằng dù hôm nay có chuyện gì xảy ra thì ngày mai Mặt trời vẫn sẽ mọc.” 

14. “First find out what you are capable of, then decide who you are.” - Tara Westover

“Trước tiên hãy tìm hiểu xem bạn có khả năng gì, sau đó hãy quyết định xem bạn là ai.” 

15. “Every challenge you face today makes you stronger tomorrow. The challenge of life is intended to make you better, not bitter.” - Roy T. Bennett

“Mỗi thử thách bạn gặp phải hôm nay sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn vào ngày mai. Thử thách của cuộc sống nhằm mục đích giúp bạn trở nên tốt hơn chứ không phải là sự cay đắng”. 

16. “Do the kind of things that come from the heart. When you do, you won't be dissatisfied, you won't be envious, you won't be longing for somebody else's things. On the contrary, you'll be overhelmed with what comes back.” - Morrie Schwartz

“Hãy làm những điều xuất phát từ trái tim. Khi làm, bạn sẽ không bất mãn, không đố kỵ, không khao khát những thứ của người khác. Ngược lại, bạn sẽ choáng ngợp với những gì mình nhận lại.” 

17. “Dance above the surface of the world. Let your thoughts lift you into creativity that is not hampered by opinion.” - Red Haircrow

“Khiêu vũ trên bề mặt thế giới. Hãy để suy nghĩ của bạn đưa bạn đến sự sáng tạo mà không bị cản trở bởi ý kiến.” 

18. “We all have negative thoughts now and then, but we can choose not to dwell there and not to let them control us.” - Roy T. Bennett

“Tất cả chúng ta thỉnh thoảng đều có những suy nghĩ tiêu cực, nhưng chúng ta có thể chọn không đắm chìm trong đó và không để chúng kiểm soát mình.” 

Những câu nói tạo động lực để thành công

Những câu nói tạo động lực để thành công

19. “Failures are the stairs we climb to reach success.” - Roy T. Bennett

“Thất bại là những bậc thang để chúng ta leo lên đến thành công.” 

20. “No one has ever achieved greatness without dreams.” - Roy T. Bennett

“Không ai đạt được sự vĩ đại mà không có ước mơ.” 

21. “How much you can learn when you fail determines how far you will go into achieving your goals.” - Roy T. Bennett

“Bạn có thể học được bao nhiêu khi thất bại sẽ quyết định bạn sẽ tiến được bao xa để đạt được mục tiêu của mình.”

22. “Good leaders have vision and inspire others to help them turn vision into reality. Great leaders create more leaders, not followers. Great leaders have vision, share vision, and inspire others to create their own.” - Roy T. Bennett

“Những nhà lãnh đạo giỏi có tầm nhìn và truyền cảm hứng cho người khác để giúp họ biến tầm nhìn thành hiện thực. Những nhà lãnh đạo vĩ đại tạo ra nhiều nhà lãnh đạo hơn chứ không phải những người theo sau. Những nhà lãnh đạo vĩ đại có tầm nhìn, chia sẻ tầm nhìn và truyền cảm hứng cho người khác để họ có tầm nhìn riêng.”

23. “Create a vision for the life you really want and then work relentlessly towards making it a reality.” - Roy T. Bennett

“Hãy tạo ra tầm nhìn về cuộc sống mà bạn thực sự mong muốn và sau đó làm việc không ngừng nghỉ để biến nó thành hiện thực.” 

24. “You know, the mind is a remarkable thing. Just because you can't see the wound doesn't mean it isn't hurting. It scars all the time, but it heals.” - Jodi Picoult

“Bạn biết đấy, tâm trí là một thứ đáng chú ý. Chỉ vì bạn không thể nhìn thấy vết thương không có nghĩa là nó không đau. Nó luôn để lại sẹo, nhưng nó sẽ lành lại.”

25. “Focus on making yourself better, not on thinking that you are better.” - Bohdi Sanders

“Hãy tập trung vào việc khiến bản thân trở nên tốt hơn chứ không phải nghĩ rằng mình tốt hơn.”

26. “Your Life is happening right now: Don't let procrastination take over your life. Be brave and take risks. Your life is happening right now.” - Roy T. Bennett

“Cuộc sống của bạn đang diễn ra ngay bây giờ: Đừng để sự trì hoãn chiếm lấy cuộc sống của bạn. Hãy dũng cảm và chấp nhận rủi ro. Cuộc sống của bạn đang diễn ra ngay bây giờ.” 

27. “Time management is about life management.” - Idowu Koyenikan

“Quản lý thời gian chính là quản lý cuộc sống.” 

28. “As long as the world is turning and spinning, we're gonna be dizzy and we're gonna make mistakes.” - Mel Brooks

“Chừng nào thế giới còn quay và quay thì chúng ta sẽ còn choáng váng và sẽ mắc sai lầm.” 

29. “When you're following your inner voice, doors tend to eventually open for you, even if they mostly slam at first.” - Kelly Cutrone

“Khi bạn đi theo tiếng nói bên trong mình, các cánh cửa cuối cùng sẽ có xu hướng mở ra cho bạn, ngay cả khi ban đầu chúng gần như đóng sầm lại.” 

30. “I made up my mind not to care so much about the destination, and simply enjoy the journey.” - David Archuleta

“Tôi quyết định không quan tâm quá nhiều đến đích đến mà chỉ đơn giản là tận hưởng cuộc hành trình.” 

31. “Listen to what you know instead of what you fear.” - Richard Bach

“Hãy lắng nghe những gì bạn biết thay vì những gì bạn sợ hãi.” 

32. “The level of success you achieve will be in direct proportion to the depth of your commitment.” - Roy T. Bennett

“Mức độ thành công mà bạn đạt được sẽ tỷ lệ thuận với mức độ cam kết của bạn.” 

33. “Lightning makes no sound until it strikes.” - Martin Luther King Jr.

“Sét không tạo ra âm thanh cho đến khi nó đánh trúng.” 

34. “Life consists of two days, one for you one against you. So when it's for you don't be proud or reckless, and when it's against you be patient, for both days are test for you.” - Hazrat Ali Ibn Abu-Talib A.S

“Cuộc đời có hai ngày, một ngày dành cho bạn, một ngày chống lại bạn. Vì vậy, khi điều đó dành cho bạn, đừng kiêu ngạo hay liều lĩnh, và khi điều đó chống lại bạn, hãy kiên nhẫn, vì cả hai ngày đều là thử thách đối với bạn.” 

35. “Get comfortable with being uncomfortable!” - Jillian Michaels

“Hãy thoải mái với việc không thoải mái!” 

36. “You have two choices, to conquer your fear or to let your fear conquer you.” - Roy T. Bennett

“Bạn có hai lựa chọn, chinh phục nỗi sợ hãi hoặc để nỗi sợ hãi chinh phục bạn.” 

37. “Great goals make great people. People cannot hit what they do not aim for.” - Roy T. Bennett

“Những mục tiêu vĩ đại tạo nên những con người vĩ đại. Người ta không thể đánh trúng những gì họ không nhắm tới.” 

38. “You have come a long way and have won many battles. Whenever you’re faced with a difficult or challenging situation, you’ll overcome it. Yes, you can.” - Roy T. Bennett

“Bạn đã đi một chặng đường dài và đã thắng nhiều trận chiến. Bất cứ khi nào bạn phải đối mặt với một tình huống khó khăn hoặc thử thách, bạn sẽ vượt qua được nó. Có, bạn có thể.” 

39. “Just because things hadn't gone the way I had planned didn't necessarily mean they had gone wrong.” - Ann Patchett

“Chỉ vì mọi thứ không diễn ra theo cách tôi dự tính không nhất thiết có nghĩa là chúng đã sai.” 

40. “Instead of complaining about the problem and blaming others, start finding the solution.” - Roy T. Bennett

“Thay vì phàn nàn về vấn đề và đổ lỗi cho người khác, hãy bắt đầu tìm giải pháp.” 

Những câu nói giúp bạn nhận ra giá trị của bản thân

Những câu nói giúp bạn nhận ra giá trị của bản thân

41. “There is no more profitable investment than investing in yourself. It is the best investment you can make; you can never go wrong with it. It is the true way to improve yourself to be the best version of you and lets you be able to best serve those around you.” - Roy T. Bennett

“Không có khoản đầu tư nào sinh lời nhiều hơn đầu tư vào bản thân. Đó là khoản đầu tư tốt nhất bạn có thể thực hiện; bạn không bao giờ có thể đi sai với nó. Đó là cách thực sự để cải thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính bạn và cho phép bạn có thể phục vụ những người xung quanh mình một cách tốt nhất.”

42. “It's a funny thing about life, once you begin to take note of the things you are grateful for, you begin to lose sight of the things that you lack.” - Germany Kent

“Có một điều buồn cười trong cuộc sống là khi bạn bắt đầu chú ý đến những điều bạn biết ơn, bạn lại bắt đầu đánh mất những điều bạn còn thiếu.” 

43. “Do not let your negative thoughts have power over you because those thoughts will end up controlling your life. No one can live a positive life with a negative mind.” - Roy T. Bennett

“Đừng để những suy nghĩ tiêu cực chi phối bạn vì những suy nghĩ đó cuối cùng sẽ kiểm soát cuộc sống của bạn. Không ai có thể sống một cuộc sống tích cực với một tâm trí tiêu cực.” 

44. “You must remember what you are and what you have chosen to become, and the significance of what you are doing. There are wars and defeats and victories of the human race that are not military and that are not recorded in the annals of history. Remember that while you're trying to decide what to do.” - John Williams

“Bạn phải nhớ bạn là ai và bạn đã chọn trở thành ai, cũng như tầm quan trọng của việc bạn đang làm. Có những cuộc chiến tranh, những thất bại và chiến thắng của loài người không mang tính chất quân sự và không được ghi vào biên niên sử. Hãy nhớ điều đó khi bạn đang cố gắng quyết định xem phải làm gì.” 

45. “When you encourage others, you boost their self-esteem, enhance their self-confidence, make them work harder, lift their spirits and make them successful in their endeavors. Encouragement goes straight to the heart and is always available. Be an encourager. Always.” - Roy T. Bennett

“Khi bạn khuyến khích người khác, bạn nâng cao lòng tự trọng, sự tự tin của họ, khiến họ làm việc chăm chỉ hơn, nâng cao tinh thần và giúp họ thành công trong nỗ lực của mình. Sự khích lệ đi thẳng vào trái tim và luôn sẵn có. Hãy là người động viên. Luôn luôn là như vậy." 

46. “You can’t make someone feel good about themselves until you feel good about yourself.” - Robin S. Sharma

“Bạn không thể khiến ai đó cảm thấy hài lòng về bản thân họ cho đến khi bạn cảm thấy hài lòng về chính bản thân bạn."

47. “Every choice comes with a consequence. Once you make a choice, you must accept responsibility. You cannot escape the consequences of your choices, whether you like them or not.” - Roy T. Bennett

“Sự lựa chọn nào cũng có hậu quả. Một khi đã lựa chọn, bạn phải nhận trách nhiệm. Bạn không thể thoát khỏi hậu quả của những lựa chọn của mình, dù bạn có muốn hay không.” 

48. “You make the world a better place by making daily improvements to become the best version of yourself.” - Roy T. Bennett

“Bạn biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn bằng cách cải tiến hàng ngày để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.”

49. “The moon will guide you through the night with her brightness, but she will always dwell in the darkness, in order to be seen.” - Shannon L. Alder

“Mặt trăng sẽ dẫn đường bạn qua màn đêm với ánh sáng của nó, nhưng nó sẽ luôn ở trong bóng tối để được nhìn thấy.” 

50. “You just can't let life happen to you, you have to make life happen.” - Idowu Koyenikan

“Bạn không thể để cuộc sống xảy ra với mình, bạn phải khiến cuộc sống diễn ra.” 

51. “You are never alone. You are eternally connected with everyone.” - Amit Ray

"Bạn không bao giờ một mình. Bạn luôn được kết nối với mọi người.” 

52. “Everything you want in life is a relationship away.” - Idowu Koyenikan

“Mọi thứ bạn mong muốn trong cuộc sống đều là một mối quan hệ xa vời.” 

53. “You attract who you are being. When you work at being the type of person that you want to attract, you attract those kinds of people into your life.” - Roy T. Bennett

“Bạn thu hút con người hiện tại của bạn. Khi bạn cố gắng trở thành mẫu người mà bạn muốn thu hút, bạn sẽ thu hút những kiểu người đó vào cuộc sống của mình.” 

54. “Believe in your infinite potential. Your only limitations are those you set upon yourself.

Believe in yourself, your abilities and your own potential. Never let self-doubt hold you captive. You are worthy of all that you dream of and hope for.” - Roy T. Bennett

“Hãy tin vào tiềm năng vô hạn của bạn. Những hạn chế duy nhất của bạn là những hạn chế bạn đặt ra cho chính mình.

Hãy tin vào bản thân, khả năng và tiềm năng của chính bạn. Đừng bao giờ để sự nghi ngờ bản thân giam cầm bạn. Bạn xứng đáng với tất cả những gì bạn mơ ước và hy vọng.” 

55. “There are some values that you should never compromise on to stay true to yourself; you should be brave to stand up for what you truly believe in even if you stand alone.” - Roy T. Bennett

“Có một số giá trị mà bạn không bao giờ nên thỏa hiệp để luôn thành thật với chính mình; bạn nên dũng cảm đứng lên vì những gì bạn thực sự tin tưởng ngay cả khi bạn đứng một mình.” 

56. “One of the best ways to influence people is to make them feel important. Most people enjoy those rare moments when others make them feel important. It is one of the deepest human desires.” - Roy T. Bennett

“Một trong những cách tốt nhất để gây ảnh hưởng đến mọi người là khiến họ cảm thấy mình quan trọng. Hầu hết mọi người đều tận hưởng những khoảnh khắc hiếm hoi khi người khác khiến họ cảm thấy mình quan trọng. Đó là một trong những mong muốn sâu sắc nhất của con người.” 

57. “If you have kindness in your heart, you offer acts of kindness to touch the hearts of others wherever you go - whether they are random or planned. Kindness becomes a way of life.” - Roy T. Bennett

“Nếu bạn có lòng tốt trong trái tim mình, bạn sẽ thực hiện những hành động tử tế để chạm đến trái tim của người khác ở bất cứ nơi nào bạn đến - dù chúng là ngẫu nhiên hay có kế hoạch. Lòng tốt trở thành một lối sống.” 

58. “Make the most of what you have and keep your standards high. Never settle for anything less than you deserve or are capable of achieving.” - Roy T. Bennett

“Hãy tận dụng tối đa những gì bạn có và giữ tiêu chuẩn cao. Đừng bao giờ chấp nhận bất cứ điều gì ít hơn những gì bạn xứng đáng hoặc có khả năng đạt được.” 

59. “The scary part is that people don't realize how much they've changed .” - Simone Elkeles

“Điều đáng sợ là mọi người không nhận ra họ đã thay đổi đến mức nào.” 

60. “What gets us into trouble is not what we don't know. It's what we know for sure that just ain't so.” - Mark Twain

“Điều khiến chúng ta gặp rắc rối không phải là điều chúng ta không biết. Đó là những điều chúng ta biết chắc chắn rằng không phải vậy.” 

Kết luận

Câu nói triết lý giúp phát triển bản thân không chỉ đơn giản là những dòng chữ trên giấy, mà còn là tia sáng, là nguồn động viên đầy sức mạnh để chúng ta vượt qua thử thách trong cuộc sống. Chúng là những phép màu thú vị, mở ra những khả năng mới, và làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Mục đích chung của những câu nói là giúp phát triển chính bản thân bạn. Điều quan trọng nhất là bạn hãy sống và hành động theo triết lý của riêng mình, để cuộc sống trở nên đẹp đẽ và ý nghĩa hơn mỗi ngày!

Bài viết liên quan

90+ Câu nói ngọt ngào nhân dịp Valentine cho người yêu
Trong bầu không khí ngọt ngào của ngày lễ tình nhân, hãy để những câu nói tràn đầy tình cảm và lãng mạn thắp lên ngọn lửa của tình yêu. Cùng gửi đến nửa kia những lời chúc ngọt ngào, kết nối trái tim hòa mình vào giai điệu tình yêu đong đầy, và để mỗi dòng chữ như là những cánh hoa, thể hiện tình cảm sâu sắc của chúng ta.
40+ Câu nói ý nghĩa về nhân cách sống và giá trị con người
Nhân cách sống của mỗi người không chỉ là cách thể hiện cá tính bản thân mà còn là biểu hiện của những giá trị tinh thần, phẩm chất riêng biệt. Người ta thường nói rằng "Đôi khi, giá trị của chúng ta không phản ánh qua những thành công hay tài sản mà chính là những cử chỉ nhân từ cùng lòng tử tế." Vì vậy, tư duy cởi mở, lòng nhân ái và sự độ lượng chính là yếu tố quan trọng tạo nên nhân cách sống đẹp đẽ.
70+ Câu nói về tình bạn, tri kỷ đầy ấm áp, ý nghĩa sâu sắc
Bạn bè luôn luôn là người mà bạn có thể tin tưởng để giãi bày tâm sự. Họ có thể là những người không bao giờ thất bại trong việc làm bạn cười và là người đầu tiên bạn nghĩ đến mỗi khi bản thân cần lời khuyên. Trong mọi trường hợp, những mối quan hệ với bạn bè thực sự xứng đáng được chúng ta ca ngợi, tôn vinh. Dù sự bận rộn đến từ cuộc sống đôi khi có thể cản trở bạn, nhưng luôn có những thời điểm tốt để cho bạn bè của chúng ta biết chúng ta yêu quý, đánh giá cao họ đến mức nào.